РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИСО СТАНДАРТИ

УСЛУГИ ИСО 14001

Постигането на баланс между околната среда, обществото и икономиката се счита за необходимо за постигане нуждите на настоящето, без да се компрометира способността на бъдещите поколения да посрещат своите нужди.

Устойчивото развитие като цел се постига чрез балансиране на трите стълба на устойчивостта.

С развитието на обществените очаквания за устойчиво развитие, прозрачност и отчетност все по-строго законодателство, нарастващ натиск върху околната среда от замърсяване, неефективно използване на ресурсите, неправилно управление на отпадъците, изменението на климата, влошаване на екосистемите и загуба на биологичното разнообразие.

Тези фактори карат организациите да възприемат системен подход за управление на околната среда чрез внедряване на системи за управление на околната среда с цел допринасяне за нейното опазването.

 

Целта на този международен стандарт е да предостави на организациите рамка за защита на околната среда за реагират на променящите се условия на околната среда в баланс със социално-икономическите нужди.

В него се определят изисквания, които позволяват на организацията да постигне планираните резултати, които тя определя за своята система за управление на околната среда.

Систематичният подход за управление на околната среда може да осигури информация на висшето ръководство за да се изгради успех в дългосрочен план и да се създадат възможности за принос към устойчивото развитие чрез:

1.Опазване на околната среда чрез предотвратяване или смекчаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда;

2.Смекчаване на потенциалното неблагоприятно въздействие на условията на околната среда върху организацията;

3.Подпомагане на организацията при пълното изпълнение на задълженията за спазване;

4.Повишаване на екологичните показатели;

5.Контролиране или въздействие върху начина, по който продуктите и услугите на организацията са проектирани, произведени, разпространени, консумирани и изхвърлени чрез използване на перспектива за жизнения цикъл, която може предотвратяване на нежеланото преместване на въздействията върху околната среда на друго място в рамките на жизнения цикъл;

6.Постигане на финансови и оперативни ползи, които могат да бъдат резултат от екологично прилагане надеждни алтернативи, които укрепват пазарната позиция на организацията

7.Съобщаване на информация за околната среда на съответните заинтересовани страни.