РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИСО СТАНДАРТИ

УСЛУГИ ИСО 9001:2015

Text Box: ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да удовлетворява клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите. 
Всяка организация, която иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване и се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001. ISO 9001 e приложим за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и дейност, която извършва. 
Стандартът се основава на следните основни принципи, които гарантират успешно ръководене и функциониране на една организация.

ISO 9000 Принципи за управление на качеството

Предназначение

ISO 9000 представя седем принципа за управление на качеството, които могат да

бъдат използвани от организацията за подобрения.

ISO 9001 включва изисквания,

които обратно могат да се свържат с тези принципи.

 

Седемте принципа за управление на качеството

Седемте принципа за управление на качеството, дадени в ISO 9000 са:

QMP1 - Насоченост към клиента

а) Твърдение

Основната насоченост на управлението на качеството е да се удовлетворяват

изискванията на клиентите и да е налице стремеж да се надхвърлят очакванията

на клиентите.

b) Обосновка

Устойчив успех се постига, когато организацията привлича и запазва доверието на

клиентите и на другите заинтересовани страни. Всеки аспект от взаимодействието

с клиентите дава възможност за създаване на по-голяма стойност за клиента.

Разбирането на настоящите и бъдещи потребности на клиентите и на рдугите

заинтересовани страни допринася за устойчивия успех на организацията.

QMP2 - Лидерство

а) Твърдение

Лидерите на всички нива установяват единство на целите и управлението и

създадат условия, в които персоналът да е ангажиран с постигането на целите по

качеството на организацията.

b) Обосновка

Създаването на единство на целта и посоката, както и приобщаването на

персонала дават възможност на организацията да съгласува своите стратегии,

политики, процеси и ресурси, за да постигне целите си.

QМРЗ - Ангажиране на персонала

а) Твърдение

Компетентните, упълномощени и ангажирани служители на всички нива в

организацията са от съществено значение за подобряване на способността на

организацията да създава и доставя стойност.

b) Обосновка

За да се управлява ефикасно и ефективно дадена организация, е важно да се

приобщят и уважават всички служители на всички нива. Признаването,

упълномощаването и повишаването на компетентността улесняват ангажирането

на персонала за постигане на целите по качество на организацията.

QMP4 - Процесен подход

а) Твърдение

Последователни и предвидими резултати се постигат по-ефикасно и по­ ефективно, когато дейностите се разбират и управляват като взаимосвързани процеси, които функционират като съгласувана система.

b) Обосновка

Системата за управление на качеството се състои от взаимосвързани процеси. Разбирането относно постигането на резултатите от тази система дава възможност на организацията да оптимизира системата и нейното функциониране.

QMP5 - Подобряване

а) Твърдение

Успешните организации обръщат постоянно внимание на подобряването.

b) Обосновка

Подобряването е особено важно за всяка организация, за да поддържа текущите нива на резултатност, да реагира на измененията на вътрешните и външните условия и да създава нови възможности.

QMP6 - Вземане на решения, основани на доказателства

а) Твърдение

Решенията, основани на анализ и оценка на данни и информация, е по-вероятно да доведат до очакваните резултати.

b) Обосновка

Вземането на решения може да бъде сложен процес и това винаги е свързано с известна неопределеност. Това често включва множество видове и източници на входни елементи, както и тяхното тълкуване, което може да бъде субективно. Важно е да се разберат причинно-следствените връзки и потенциалните непредвидени последствия. Фактите, доказателствата и анализът на данни водят до по-голяма обективност и увереност при вземането на решения.

QMP7 - Управление на взаимоотношенията

а) Твърдение

За постигане на устойчив успех организациите трябва да уп равляват своите взаимоотношения със значимите заинтересовани страни, например с доставчиците.

b) Обосновка

Заинтересованите страни влияят на дейността на дадена организация. Устойчив успех е по-вероятно да се постигне, когато организацията управлява взаимоотношенията си с всички свои заинтересовани страни, за да се оптимизира тяхнотo влияние върху атността на организацията. Управлението на взаимоотношенията с доставчиците и

мрежата от партньори е от особено значение