РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИСО СТАНДАРТИ

КОНТАКТИ

СЕДЕМ ПРИНЦИПА НА HACCP

Принцип 1 - Провеждане на анализ на риска


Прилагането на този принцип включва изброяване на стъпките в процеса и определяне на мястото, където има вероятност да възникнат значителни опасности. Екипът на
HACCP ще се съсредоточи върху опасностите, които могат да бъдат предотвратени, елиминирани или контролирани от плана HACCP. Отчита се обосновка за включване или изключване на опасността и са идентифицирани възможни мерки за контрол.

Принцип 2 - Идентифициране на критичните контролни точки


Критична контролна точка (ККТ
) е точка, стъпка или процедура, при която може да се приложи контрол и опасност от безопасност на храните може да бъде предотвратена, елиминирана или намалена до приемливи нива. Екипът на HACCP ще използва дървото за решения на ККТ, за да помогне за идентифициране на критичните контролни точки в процеса. Критичната контролна точка може да контролира повече от един риск за безопасност на храните или в някои случаи повече от една ККТ, за да се контролира един риск. Броят на необходимите КК зависи от етапите на обработка и контрола, необходим за гарантиране на безопасността на храните.

Принцип 3 - Установяване на критични граници


Критичната граница (КГ
) е максималната и / или минималната стойност, до която трябва да се контролира биологичен, химичен или физичен параметър на КК, за да се предотврати, премахне или намали до приемливо ниво възникването на опасност за безопасността на храните. Критичната граница обикновено е мярка като време, температура, водна активност (Aw), pH, тегло или някаква друга мярка, която се основава на научна литература и / или регулаторни стандарти.

Принцип 4- Мониторинг на ККТЕкипът на HACCP ще опише процедурите за мониторинг за измерване на критичната граница на всяка критична контролна точка. Процедурите за мониторинг трябва да описват как ще се извърши измерването, кога е извършено измерването, кой е отговорен за измерването и колко често се извършва измерването по време на производството.

Принцип 5 - Коригиращи действия


Коригиращи действия са процедурите, които се следват при възникване на отклонение в критична граница. Екипът на
HACCP ще определи стъпките, които ще бъдат предприети, за да се предотврати навлизането на потенциално опасна храна в хранителната верига и стъпките, необходими за коригиране на процеса. Това обикновено включва идентифициране на проблемите и предприетите стъпки, за да се гарантира, че проблемът няма да се появи отново.

Принцип 6 - Проверка


Тези дейности, различни от мониторинга, които определят валидността на плана
HACCP и че системата работи в съответствие с плана. Екипът на HACCP може да идентифицира дейности като одит на ККТ, преглед на записи, предварителен преглед на пратката, калибриране на инструментите и тестване на продукта като част от дейностите по проверка.

Принцип 7 - Водене на записи


Основен компонент на плана
HACCP е записването на информация, която може да се използва за доказване, че храната е произведена безопасно. Записите също трябва да включват информация за HACCP плана. Записът трябва да включва информация за HACCP екипа, описание на продукта, диаграми на потока, анализ на опасностите, идентифицирани от КК, критични граници, система за наблюдение, коригиращи действия, процедури за съхранение и процедури за проверка