РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИСО СТАНДАРТИ

Text Box: АДРЕС:
1000 СОФИЯ
Ул.Раковска,сгр.НТСЕБ,ет.2

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Услугата по разработване и внедряване на системи за управление , извършвана от нас включва: установяване на бизнес модела на организацията, разработване и внедряване на Системи за Управление и Интегрирани Системи за Управление  по международните стандарти.

 

ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ до придобиването на сертификат по различните стандарти:

 

1 ЕТАП Преглед на състоянието (GAP анализ):

Text Box: преглед на състоянието на действащата система за съответствие с изискванията на конкретния стандарт;
анализ на състоянието и определяне на структура на Системата за управление;
разработване на План - график за изпълнение на разработката и съпътстващи документи – заповеди, програми и др.;

2 ЕТАП Разработване на записите от Системата за Управление:  

Text Box: разработване на документите от Системата за управление - процедури, оперативни документи / формуляри, наръчник и др.;

Text Box: приемане на документите от съвместни работни екипи;

 

3 ЕТАП Внедряване:  

Text Box: провеждане на първоначално обучение;

Text Box: провеждане на обучение по внедряване;

Text Box: извършване на пробни вътрешни одити;

Text Box: извършване на изменения в записите при необходимост по време на одитите;

 

4 ЕТАП Функциониране:  

Text Box: провеждане на обучение на вътрешни одитори;

Text Box: извършване на вътрешни одити;

5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:

(извършва се от сертификационна организация*)

Text Box: участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;

 

Text Box: отстраняване на евентуални забележки от одита.